เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ประกอบด้วยด้วย เวที ชุดโต๊ะหมู่ ชุดอาสนะ ชุดละ 9000 บาท

Copyright © 2022. All rights reserved.